Welkomstlied priesterjubileum Bovenkarspel

Elders op mijn website staat mijn artikel 'Pastoor Boekel in 1948 vijfentwintig jaar priester'.  Voor de viering was het volgende welkomstlied bedacht.

W e l k o m s t l i e d

Zaterdag 29 Mei, wanneer de Pastoor de Kerk binnentreedt. Allen staan gekeerd naar het middenpad.

Wijze: Roomschen dat zijn we.

1.
Nu klinkt ons welkom in blijde klanken,

Juichend vol vreugde en luister omhoog,

Ruischen nu klankrijke feestaccoorden

Recht uit ons hart naar den hemel omhoog.

Recht uit het hart, blijk onzer eerbied,

Levend in allen bij groot en bij klein.

Eere den Priester, door God uitverkoren,

Middelaar voor al het menschdom te zijn.

2.
't Zilver van vruchtbare priesterjaren

Vlecht U een krone van stralenden groet.

Arbeid en zorgen, voor ons gegeven,

Eischen een offer van dankbaar gemoed.

Zie onzen dank, het tabernakel,

Dat wij U bieden tot luister der kerk.

Schenke God kracht U en rijke genade,

Leid ons nog lang door uw woord en uw werk.

Schenke God kracht U en rijke genade

Leid ons nog lang door uw woord en uw werk.